जे.टि विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना
 जे.टि विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना 

यस उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालयमा शै.स. २०७१।७२ को लागि १ वर्षे जे.टि कोर्षमा भर्ना को लागि आवेदन खुल्ला गरीएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।
१    फाराम पाइने स्थानः उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय, धनकुटा ।
२    फाराम भर्ने अन्तिम मिति  २०७१।१२।२०  गते शूक्रवार   
३    प्रवेश परीक्षा  २०७१।१२।२१ गते शनिवार बिहान १०ः३० बजे 
४    न्युनतम शैक्षिक योग्यता  जेटिए पशुपालन वा ४००
पुर्णाङको कुखुरापालन बिषय उत्तीर्ण भइ  मान्यता प्राप्त संघ संस्थामा तिन वर्ष कार्य अनुभव गरेको 
५    पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 
जेटिए पशुपालन वा ४००
पुर्णाङको कुखुरापालन बिषय उत्तीर्ण भएको मार्कसिट, चारीत्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
मान्यता प्राप्त संस्थावाट कम्तिमा ३ वर्ष अनुभन गरेको प्रमाण पत्र
हाल सालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
वहालवाला कर्मचारीका लागि विभागिय स्वीकृति अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।
नोट: अन्य जानकारीका लागि सम्पर्क नंं. ०२६५४०२३०, ५४०२३१, ९८५२०५०२९७ मा फोन गरी सोध्न सकिने छ ।
                                  
 शिक्षालय प्रमुख